Voor ogen verborgen

Gelijkenissen en hun geheimen

Gelijkenissen blijven fascineren. Parabels of gelijkenissen hebben iets vertrouwds en toch blijven ze vragen oproepen. Ze spreken diepe lagen van de ziel aan. Het is verbazingwekkend dat er nog nieuwe elementen in worden ontdekt. Gedurende vele eeuwen wordt de bijbel immers door duizenden geleerden en gelovigen al intensief bestudeerd. 

This page in English

 

Graag nodig ik geïnteresseerden in gelijkenissen uit om kennis te nemen van mijn verrassende ontdekkingen door onafhankelijk bijbelonderzoek.

 

Een serie gelijkenissen uit het boek 'Lucas' heb ik onbevooroordeeld benaderd. Tot mijn verwondering opende de tekst zich op verschillende niveaus. 

Het eerste niveau betreft, zoals gebruikelijk is, de tekst. Die geeft nogal wat aanwijzingen om die serie gelijkenissen als een samenhangende eenheid te benaderen. Dat is nieuw. 
Op het tweede niveau ontdekte ik dat Lucas symbolische getallen heeft toegepast waardoor schijnbaar onbelangrijke begrippen accent krijgen. Dat is vernieuwend. 
Het derde niveau is zo mogelijk nog verrassender, maar helaas belast met nogal wat vooroordelen. Het betreft namelijk de Sefirotboom uit de latere Kabbala en algemeen wordt aangenomen dat Lucas daarvan geen kennis kan hebben gehad. Ik meen echter aan te kunnen tonen dat Lucas de Sefirotboom wel heeft gekend én gebruikt. Hij reikt daarmee de sleutel aan die toegang verschaft tot de betekenis van die begrippen, die op de niveaus van de tekst en van de getallen niet verklaard kunnen worden. 

Blijkbaar zijn deze drie niveaus nodig om inzicht in de bijbeltekst van deze gelijkenissen te kunnen krijgen

De gelijkenissen gaan over de essentie van het menszijn; over één zijn, één worden: je eigen verdeeldheid en chaos overwinnen.
Als wij naar binnen kijken zien we vaak een zekere verscheurdheid tussen wat je zou willen voelen en wat je werkelijk voelt. Of je emoties kloppen niet met wat je verstand zegt. Dit wordt ook wel als dualiteit bestempeld.

Het is de vraag of je helemaal van die dualiteit af kunt komen. Je komt steeds in nieuwe situaties. Je wilt dan als het ware iedere keer weer je evenwicht hervinden. Het is al heel wat als we die eenheid na willen streven.

Waar gaat het dan om?

In het scheppingsverhaal wordt de mens gemaakt van stof.  Dan blaast God de adem in de neus van die stoffelijke mens. Die adem kun je zien als de levensadem die je hier in leven houdt tijdens dit leven.  Er zit ook een element in van: dat is het goddelijke in de mens.
In de loop van het leven raak je die notie ervan kwijt. Je gaat dan zo op in je baan, in je gezin.  Je raakt kwijt dat je een goddelijke kern hebt/bent, een bron waaruit je leeft.
De gelijkenissen gaan erover hoe je die terug kunt vinden

God is geest, zonder gestalte. Het goddelijke in de mens is ook geest en zonder gestalte.
Zoals God onbepaald is en ondefinieerbaar, zo is dat ook het geval met onze geest, ons bewustzijn.
Lucas heeft een diepzinnige en slimme oplossing gevonden om dat in één woord aan te geven.
In het Nederlands wordt dat woord vertaald met wie, welke en iemand.
Wie van u die honderd schapen heeft… dan weet je niet wie dat is
Welke vrouw die tien munten heeft… dan weet je niet wie dat is
Iemand had twee zonen… dan weet je niet wie dat is.
Omdat Lucas voor alle personages ditzelfde woord gebruikt, tis, geeft hij mijns inziens daar mee aan dat die personages dezelfde identiteit hebben: onbepaald en niet te definiëren, zoals je dat ook niet kunt met ons bewustzijn.

Ons bewustzijn kunnen we ontwikkelen door ervaringen op te doen en door te leren.

Een voorbeeld daarvan uit de gelijkenissen.
Daar komt een reeks getallen in voor van 10.000-100-10-2-1.
In het begin gaat het over 10.000, dan 100 schapen, dan 10 munten, dan 2 zonen dan 1 rentmeester. Ik heb ontdekt dat die aflopende reeks staat voor minder gehecht raken aan je bezit.
Als je minder gehecht raakt aan je bezit, (dat kan alles zijn: je ideeën, je geld, je goede naam, alles wat je afhoudt van je diepere zelf) als je daar afstand van leert nemen; als je dat leert relativeren….

Hoe meer je daarin slaagt, des te meer gevoel voor eenheid en één zijn heb je.

In 2004 is mijn boek "Voor ogen verborgen" verschenen. Tijdens lezingen, in discussies en in briefwisselingen is tot nu toe vooral verwonderd gereageerd. Verschillende keren werd het zelfs gewaardeerd als een openbaring; als nieuw leven in de oude en zo vertrouwde teksten. 

Medio 2006 heb ik de laatste hand gelegd aan een verbeterde versie van mijn boek. In deze versie zijn diverse correcties en aanvullingen aangebracht. Voor deze versie heb ik op alle mogelijke slakken zout gelegd en in de hoofdstukken 2 (toren) en 6 (munten) zijn nog wat nieuwe "vondsten" verwerkt. Download hier de volledige tekst van deze verbeterde versie van het boek "Voor ogen verborgen" .
 
Een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen uit mijn boek en enkele aanvullingen daarop heb ik in het voorjaar van 2006 vastgelegd in mijn boekje Lucas code met als ondertitel Het kennen van de samenhang

In de herfst van 2006 heb ik de laatste hand gelegd aan het manuscript van het laatste boekje van dit drieluik: Geen slaaf meer met als ondertitel Één-worden. Het begint met de tweede gelijkenis van de serie en het beschrijft het proces om tot het einddoel: één-worden te geraken. 

Samen geeft dit drietal boeken een compleet beeld van deze gelijkenissen. Wie ze bestudeert, zal het idee kunnen krijgen tot in detail de boeiende geestelijke ontwikkelingsweg te kunnen volgen, zoals die in de gelijkenissen onder woorden is gebracht.

Met hulp van anderen heb ik met mijn onderzoek slechts een bescheiden begin gemaakt. Ik verwacht dat de interpretatie van de gevonden gegevens verder zal worden aangevuld en verdiept. Mijn ontdekkingen beschouw ik als de vruchten van pionierswerk waarbij ik niet kon teruggrijpen op de resultaten van eerder onderzoek. Er blijft dus nog veel te ontdekken.

Karel Tuk

 

 

Bijzondere links

- Vertaling bijbeltekst

- Verrassende nieuwe uitleg van de gelijkenis Koningen Lucas 14:31-33

- Recensies van Voor ogen verborgen

- Reacties van lezers op Lucas code

- Tekst Voor ogen verborgen in pdf

- Tekst Lucas code in pdf

- Tekst Geen slaaf meer in pdf

- Lucas een joods mysticus?

- Interview (dertig minuten) over Voor ogen verborgen
   (uit het programma Tendens van Radio Gelderland; dubbelklikken op het driehoekje)   

 

Karel Tuk

"In Voor ogen verborgen draag ik door deze en andere nieuwe formuleringen stof aan voor een meer fundamentele discussie rond de Nieuwe Bijbelvertaling dan zoals die nu soms gevoerd wordt." 

 

Generaties komen en gaan

Op 16 oktober 2006 is Karel overleden. 

Vlak voor zijn overlijden schreef Karel op het manuscript van zijn laatste boekje: 

Door een chronische longziekte is mijn fysieke conditie dusdanig, dat ik blij ben dat ik dit boekje nog tot een goed einde heb kunnen brengen. Ik ben niet meer in staat om deze inspirerende inzichten verder te verspreiden.

Voor mij persoonlijk betreur ik dat zeer. Gelukkig maak ik deel uit van de mensen-gemeenschap, waarvan velen deze zaken ter harte gaan. Ik vertrouw erop dat anderen die daartoe wel in staat zijn, dit werk zullen voortzetten.

Karel´s wil en wens is dat de inzichten die hij gedurende zijn ruim tien jaren durende ontdekkingstocht heeft verkregen, met zoveel mogelijk mensen worden gedeeld. Daarom blijft deze publicatie op het internet gehandhaafd.
 

Inmiddels zijn we  al meer dan tien jaar verder en is er nog steeds belangstelling voor het werk van Karel!!!.

Hebt u interesse in het boek Voor-Ogen-Verborgen of wilt u een reactie versturen? Klik op het envelopje!

Klik hier voor bericht

Bijgewerkt 17 oktober 2016